Porin Golfkerho (Kalafornia Joki)
naiset, par 70
Keltainen
CR 75.7
SLOPE 128
Sininen
CR 72.4
SLOPE 121
Punainen
CR 70.7
SLOPE 117
tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus tarkka tasoitus pelitasoitus
+5.0 – +4.6
+4.5 – +3.8
+3.7 – +2.9
+2.8 – +2.0
+1.9 – +1.1
+1.0 – +0.2
+0.1 – 0.7
0.8 – 1.5
1.6 – 2.4
2.5 – 3.3
3.4 – 4.2
4.3 – 5.1
5.2 – 6.0
6.1 – 6.8
6.9 – 7.7
7.8 – 8.6
8.7 – 9.5
9.6 – 10.4
10.5 – 11.2
11.3 – 12.1
12.2 – 13.0
13.1 – 13.9
14.0 – 14.8
14.9 – 15.7
15.8 – 16.5
16.6 – 17.4
17.5 – 18.3
18.4 – 19.2
19.3 – 20.1
20.2 – 21.0
21.1 – 21.8
21.9 – 22.7
22.8 – 23.6
23.7 – 24.5
24.6 – 25.4
25.5 – 26.3
26.4 – 27.1
27.2 – 28.0
28.1 – 28.9
29.0 – 29.8
29.9 – 30.7
30.8 – 31.6
31.7 – 32.4
32.5 – 33.3
33.4 – 34.2
34.3 – 35.1
35.2 – 36.0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
+5.0 – +4.6
+4.5 – +3.7
+3.6 – +2.8
+2.7 – +1.8
+1.7 – +0.9
+0.8 – +0.0
0.1 – 1.0
1.1 – 1.9
2.0 – 2.8
2.9 – 3.8
3.9 – 4.7
4.8 – 5.6
5.7 – 6.6
6.7 – 7.5
7.6 – 8.4
8.5 – 9.4
9.5 – 10.3
10.4 – 11.2
11.3 – 12.2
12.3 – 13.1
13.2 – 14.1
14.2 – 15.0
15.1 – 15.9
16.0 – 16.9
17.0 – 17.8
17.9 – 18.7
18.8 – 19.7
19.8 – 20.6
20.7 – 21.5
21.6 – 22.5
22.6 – 23.4
23.5 – 24.3
24.4 – 25.3
25.4 – 26.2
26.3 – 27.1
27.2 – 28.1
28.2 – 29.0
29.1 – 29.9
30.0 – 30.9
31.0 – 31.8
31.9 – 32.7
32.8 – 33.7
33.8 – 34.6
34.7 – 35.5
35.6 – 36.0
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
+5.0 – +4.1
+4.0 – +3.1
+3.0 – +2.2
+2.1 – +1.2
+1.1 – +0.2
+0.1 – 0.7
0.8 – 1.7
1.8 – 2.7
2.8 – 3.6
3.7 – 4.6
4.7 – 5.6
5.7 – 6.5
6.6 – 7.5
7.6 – 8.4
8.5 – 9.4
9.5 – 10.4
10.5 – 11.3
11.4 – 12.3
12.4 – 13.3
13.4 – 14.2
14.3 – 15.2
15.3 – 16.2
16.3 – 17.1
17.2 – 18.1
18.2 – 19.1
19.2 – 20.0
20.1 – 21.0
21.1 – 22.0
22.1 – 22.9
23.0 – 23.9
24.0 – 24.9
25.0 – 25.8
25.9 – 26.8
26.9 – 27.8
27.9 – 28.7
28.8 – 29.7
29.8 – 30.7
30.8 – 31.6
31.7 – 32.6
32.7 – 33.6
33.7 – 34.5
34.6 – 35.5
35.6 – 36.0
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

37 39
38 40
39 41
40 42
41 43
42 44
43 45
44 46
45 47
46 48
47 49
48 50
49 51
50 52
51 53
52 54
53 55
54 56
Klubitii 2022